Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Begravningsskick / Kistgravar


Kistgravplatser: 

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplatser med plats för en kista men också med plats för många kistor. 

När det gäller kistgrav i redan befintlig grav har gravrättsinnehavaren rätt att bestämma över den gamla gravstenen och eventuell rabatt. I redan befintlig jordgrav kan inte alltid ytterligare kista nedsänkas. Detta måste i varje enskilt fall undersökas av vaktmästarna. Önskas återanvändning av äldre grav med befintlig sten måste vaktmästarna kontaktas. Urnor kan i de flesta fall sättas på alla gravplatser där kistbegravning har skett.

Ny kistgrav på Östra kyrkogården kan reserveras för en, två eller flera kistor. Varje kistplats är 2,40 x 1,10 m. Gravarna tas i anspråk i nummerföljd.

Gravar upplåts idag med 25 års gravrätt, men tidigare förekom längre upplåtelsetider. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Kistgravar med natursten finns i kvarteret "Forsytian" på Östra kyrkogården. Gravplatsens storlek är 2,40 x 1,10 m. Naturstenen (gravstenen) skall vara hämtad direkt ute i naturen. Man kan antingen själv välja ut stenen i naturen eller få hjälp av en stenfirma. Stenens storlek får ej överstiga 50 cm. Över marken får den vara högst 15 cm. Den synliga delen av stenen får inte vara bearbetad, kluven, avkilad, huggen eller dylikt. Innan stenen graveras och placeras skall förslagsritning på densamma lämnas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.

Någon rabatt eller plantering får inte tas upp vid stenen. Endast lösa snittblommor och levande ris, utan påhängda dekorationer, får sättas vid kanten av stenen liksom ljuslykta eller krans.

Placering av vaser och lyktor skall ej vara av permanent karaktär.

Privata vaser och ljuslyktor tar inte kyrkogårdsförvaltningen ansvar för.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se