Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Gravrätt

Gravrätt

Rätten till gravplats kallas gravrätt. Den uppkommer genom en ensidig upplåtelse från församlingen. Upplåtelsetiden varar i 25 år om inget annat är avtalat.

Gravrättsinnehavarna ansvarar för gravplatsens skötsel och gravanordning (gravsten mm.) under upplåtelsetiden. Det är gravrättsinnehavaren som godkänner varje ny gravsättning i graven.

Förnyelse av gravrätt

När tiden för en gravrätt gått ut har gravrättsinnehavaren möjlighet att förnya gravrätten. Om gravrättsinnehavaren inte vill förnya gravrätten då upplåtelsetiden gått ut tillfaller gravrätten huvudmannen.


Överlåtelse av gravrätt

Gravrätten får överlåtas till någon som, genom släktskap eller på annat sätt har en nära anknytning till antingen överlåtaren eller den som är gravsatt inom gravplatsen. Gravrätten får inte överlåtas till någon som inte är villig att överta den.


Återlämnande av gravrätt

Gravrättsinnehavaren kan även, när som helst under upplåtelsetiden, återlämna gravrätten till huvudmannen. Om gravrättsinnehavaren skriftligt avsäger sig sin gravrätt är denne, i juridisk mening, ägare till sin gravanordning i ytterligare sex månader. Juridiskt byter en gravanordning därmed ägare sex månader efter det att någon avsagt sig sin gravrätt.

Om gravrättsinnehavare saknas och förvaltningen inte får kontakt med anhöriga inom en viss tid, ca 2 år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort. Församlingen behåller dock  en återlämnad/återtagen gravplats under minst 25 år, från senaste gravsättningen, av respekt för den gravsattes gravfrid. 


DELGIVNING

Örkeneds församling i Lönsboda söker gravrättsinnehavare till gravplatser på våra kyrkogårdar.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare, om den som är begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta vaktmästaren.

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta Örkeneds församling. Expeditionen har telefon 0479-200 43 och är öppen mellan 10.00-11.30, måndag, tisdag och fredag. Vår besöksadress är Göingegatan 2 i Lönsboda och brev skickas till Box 73, 280 70  Lönsboda.

Örkeneds församling


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se